Politikat e privatësisë

 1.     ZBATIMI I KUSHTEVE TË PËRGJITHSHME
  • Këto kushte të përgjithshme për blerje në rrugë elektronike (“Kushtet e Përgjithshme”) rregullojnë të gjitha marrëdhëniet ndërmjet shoqërisë Carpet Diem e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit me numër unik identifikimi (NIPT) K32625203M me seli në adresën: L. Emin Matraxhiu Rr. Kozma Naska Nr. 139 Elbasan Albania dhe klientëve që dëshirojnë të kryejnë porosi nëpërmjet faqes së internetit www.carpetdiem.al. 
  • Duke kryer porosi dhe duke bërë blerje në rrugë elektronike nëpërmjet faqes së internetit www.carpetdiem.al, ju pranoni pa asnjë rezervë të gjitha Kushtet e Përgjithshme.
  • Këto Kushte të Përgjithshme zbatohen për të gjitha shitjet nëpërmjet faqes së internetit të Carpet Diem, qoftë nëse produktet dorëzohen në adresën e përcaktuar nga Klienti, qoftë nëse ato tërhiqen në ambientet e dyqanit Carpet Diem ndodhura në selinë ligjore të Carpet Diem
  • Carpet Diem rezervon të drejtën të ndryshojë dhe përditësojë Kushtet e Pergjithshme në çdo moment. Kushtet e Pergjithshme të ndryshuara/përditësuara do të publikohen në faqen e internetit të Carpet Diem. Këto ndryshime/përditësime nuk do të zbatohen për porosi të kryera para datës së publikimit.
  • Për produkte të veçanta, Carpet Diem mund të parashikojë kushte të veçanta, të cilat do të zbatohen përveç këtyre Kushteve të Përgjithshme. Kushtet e veçanta do të përcaktohen dhe publikohen me ofrimin e produkteve përkatës.
  • Carpet Diem nuk mban përgjegjësi për viruset kompjuterike që mund të ketë faqja e internetit. Klienti merr përsipër të përdorë pajisjet dhe programet e duhura për t’u mbrojtur nga sulme të jashtme (viruse, site të ndryshme etj.) për të kryer blerje në mënyrë elektronike.
  • Carpet Diem mund të vendosë në çdo kohë të pezullojë, ndryshojë apo përfundojë ofrimin e produkteve nё rrugë elektronike për shkak të punimeve të mirëmbajtjes, për të përditësuar ose përmirësuar faqen ose për çfarëdo arsye tjetër.
  • Carpet Diem mund të përfundojë ofrimin e blerjeve në rrugë elektronike ose aksesin tuaj në faqen e saj, për shkak të shkeljes së këtyre Kushteve dhe Afateve nga ana juaj, ose për çfarëdo arsye.
 2.     PRODUKTET
  • Klientët informohen në lidhje me karakteristikat kryesore të produkteve në faqen e internetit të Carpet Diem. Çdo informacion në lidhje me përshkrimin e produkteve, karakteristikat e tyre dhe çmimet të vendosura nё faqen e internetit të Carpet Diem është i vёrtetё, i qartё dhe i saktë.
  • Interneti ofron një përvojë të ndryshme blerje nga blerja në dyqan. Klienti duhet të jetë në dijeni për ngjyrat e produkteve, përmasat dhe format e çdo produkti. Fotografitë që ilustrojnë produktet, në mbështetje të tekstit, nuk përfshihen në marrëdhënien kontraktore ndërmjet Carpet Diem dhe Klientit. Carpet Diem nuk mban asnjë përgjegjësi në rast të ndonjë gabimi në ilustrimin e produktit.
  • Carpet Diem nuk garanton disponueshmërinë e çdo produkti të publikuar në faqen e internetit. Disponueshmëria e produkteve i korrespondon disponueshmërisë në magazinë në gjendjen e ditës së mëparshme të punës së hipermarketit. Në rast mungese të disponueshmërisë së produktit, Carpet Diem merr përsipër të informojë Klientin sa më shpejt me çdo mjet të përshtatshëm komunikimi.
  • Carpet Diem ka të drejtë të ndalojë shitjen në rrugë elektronike të disa ose të gjithave produkteve, përkohësisht ose përgjithmonë me ose pa njoftim.
 3. KRYERJA E POROSISË
  • Për të kryer blerje në rrugë elektronike, Klienti duhet të jetë mbi moshën 18 vjeç dhe me zotësi të plotë për të vepruar. 
  • Klienti kryen porosinë nëpërmjet procedurës së përshkruar në faqen e internetit dhe konfirmon përmbledhjen e detajuar të porosisë, e cila përmban të dhëna mbi produktin e porositur, çmimin total të produktit, i cili përshin edhe koston e dorëzimit të produktit.
  • Për kryerjen e porosisë, Klienti detyrohet të japë të dhëna të vërteta dhe të sakta, të detyrueshme për identifikimin e tij.Gjatë kryerjes së porosisë së parë dhe/ose gjatë regjistrimit të tij në faqen e internetit të Carpet Diem Klienti duhet të japë emrin, mbiemrin, adresën e tij elektronike, si dhe fjalëkalimin e tij.
  • Fjalëkalimi është personal dhe duhet të ruhet sekret nga Klienti.
  • Për çdo vizitë në faqen e internetit, Klienti do të ketë akses në të dhënat e tij personale në hapësirën e Klientit, ose në rast se do të kryejë një porosi, Klienti duhet të identifikohet paraprakisht nëpërmjet emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit, duke patur parasysh se fjalëkalimi nuk shërben për kryerjen e pagesave.
  • Informacionet e regjistruara nga sistemi i Carpet Diem shërbejnë si provë të komunikimeve, porosive dhe pagesave të kryera ndërmjet Carpet Diem dhe Klientëve. Verifikimi i të dhënave të Klientit dhe dhënia prej tij e numrit të kartës bankare përbëjnë nënshkrim dhe pranim të shprehur të të gjitha transaksioneve të kryera në faqen e internetit të Carpet Diem.
  • Carpet Diem nuk mban përgjegjësi për mosfunksionimin e faqes së internetit, që mund të vonojë ose të mos lejojë kryerjen e porosive në rrugë elektronike, për shkak të ngjarjeve përtej kontrollit të arsyeshëm të Carpet Diem, të tilla si ngjarje të forcës madhore.
 4. ÇMIMI
  • Çmimet e përcaktura në faqen e internetit të Carpet Diem janë çmimet neto me TVSH. Çmimet e përcaktura për produktet nuk përfshijnë kostot e dërgimit që janë në përgjegjësinë e Klientit që zgjedh dorëzimin e produkteve në adresën e përcaktuar prej tij.
  • Në rast gabimi në shkrim në lidhje me çmimet e një apo disa produkteve, Carpet Diem do t’ia njoftojë gabimin Klientit dhe do të anullojë porosinë e produktit apo produkteve përkatëse.
  • Carpet Diem ka të drejtë të ndryshojë çmimet në çdo kohë.
  • Për çdo dërgesë krijohet fatura përkatëse e cila shërben, në rast se aplikohet, si garanci blerje dhe mund të printohet nga Klienti nga faqja e internetit e Carpet Diem.
 5. KOSTOT E DËRGIMIT
  • Këto dispozita zbatohen vetëm në rast se Klienti zgjedh dërgimin e produkteve të blera në rrugë elektronike në adresën e Klientit.
  • Kostot e dërgimit përfshijnë kostot e trajtimit të porosisë dhe kostot e transportit.
  • Kostot e transportit të produkteve do të përcaktohen në varësi të peshës totale të porosisë, të përmasave të produkteve dhe të vendodhjes së Klientit
  • Kostot e dërgimit të produkteve përcaktohen gjatë kryerjes së porosisë në faqen e internetit të Carpet Diem.
  • Kostot e trajtimit të porosisë janë fikse dhe përfshijnë kostot e përgatitjes së porosisë, paketimin, ambalazhimin përkatës dhe sigurimin që garanton transportin e rregullt deri në adresën e Klientit.
  • Klienti pranon se është plotësisht i informuar në lidhje me pagesën e kostove të dërgesës (trajtimit dhe transportit) të cilat i shtohen çmimit të produkteve të porositura.
 6. KONFIRMIMI I POROSISË
  • Pas kryerjes së porosisë, Carpet Diem i konfirmon klientit marrjen e porosisë nëpërmjet caktimit të numrit të porosisë. Klienti do të marrë një email, i cili konfirmon blerjen në rrugë elektronike dhe përmban informacionin mbi produktin, sasinë, çmimin dhe numrin e porosisë.
  • Porosia e Klientit do të konsiderohet e pranuar vetëm pas konfirmimit të saj nga Carpet Diem. Data e konfirmimit figuron në email-in që i dërgohet Klientit.Për porosi të veçanta, Carpet Diem ka të drejtë të kërkojë informacion shtesë nga Klienti. Në këtë rast, Klienti njoftohet nëpërmjet një email-i për dokumentet që duhet të dërgojë për të marrë konfirmimin përfundimtar të porosisë së tij. Carpet Diem ruan të drejtën të anullojë një porosi në rast se Klienti nuk paraqet dokumentet ose informacionin e kërkuar, ose në rast se konsiderohet se këto dokumente nuk janë të përshtatshme.
  • Porosia e Klientit mund të anullohet nga Carpet Diem për çdo arsye, veçanërisht në rast mungese të informacionit të detyrueshëm për dërgesën e porosisë. Carpet Diem informon Klientin përkatësisht.
 7. KRYERJA E PAGESËS
  • Çmimi i produkteve dhe kostot e dërgimit do të paguhen nga Klienti në momentin e kryerjes së porosisë në rrugë elektronike në faqen e internetit carpetdiem.al .
  • Klienti mund të kryejë pagesën me:
  • Kartë bankare debiti ose krediti (Visa Card/MasterCard).
  • PayPal
  • Pagesë në llogarinë bankare
  • Paguaj me Lekë në dorë kur merr porosinë  
  • Në rast se Carpet Diem gjendet në pamundësi për të përmbushur një pjesë të porosisë së Klientit, pagesës së Klientit do t’i zbritet çmimi i produkteve të padërguara dhe kostot përkatëse të dërgimit.
  • Carpet Diem përdor programe kompjuterike të miratuara nga Visa International dhe MasterCard Worldwide me standartet më të fundit të sigurisë (128-bit SSL Secure Socket Layer).
  • Gjatë kryerjes së pagesës, Klienti lidhet automatikisht me serverin e pagesave, pjesë e sistemit të kontrollit të qendrës së përpunimit të të dhënave të bankës.
  • Të dhënat bankare të Klientit, të mbrojtura nëpërmjet enkriptimit, nuk kalojnë nëpërmjet sistemeve elektronike të Carpet Diem dhe nuk ruhen në sistemet elektronike të Carpet Diem.
 8.  DORËZIMI I PRODUKTEVE
  • Dorëzimi i produkteve do të kryhet brenda 7 ditëve nga dita pasardhëse e konfirmimit të porosisë nga Carpet Diem. Në çdo rast, ky afat jepet vetëm për referencë dhe në varësi të disponueshmërisë së produkteve në magazinën e Carpet Diem. Transportuesi do të kontaktojë me Ju me telefon ose me e-mail, brenda afatit të mësipërm për të caktuar një orar për dorëzimin e produkteve të porositura.
  • Dorëzimi i produkteve mund të kryhet vetëm në territorin e Republikës së Shqipërisë, Afati i dorëzimit mund të zgjatet në varësi të vendodhjes së Klientit por në çdo rast nuk do të jetë mё tepёr se 30 (tridhjetë) ditё kalendarike, nga dita pasardhёse e konfirmimit tё porosisё.
  • Në rast se parashikohet shtyrja e afatit të dorëzimit, Carpet Diem merr përsipër të informojë Klientin sa më shpejt të jetë e mundur dhe me çdo mjet komunikimi në mënyrë që ky i fundit të zgjedhë nëse do të mbajë porosinë apo do ta anullojë atë tërësisht apo pjesërisht.
  • Carpet Diem nuk është përgjegjës për pasojat e ngjarjeve që janë përtej kontrollit të tij të arsyeshëm, të tilla si ngjarje të forcës madhore ose që varen nga transportuesi, të cilat do të vononin ose ndalonin dorëzimin e produkteve të porositura.
  • Vonesat në dorëzimin e produkteve ose mospërmbushja e porosisë nuk mund të kenë si pasojë dëmshpërblimin e Klientit apo të furnitorëve të tij.
  • Carpet Diem nëpërmjet transportuesit do të dorëzojë produktet e porositura në adresën e caktuar nga Klienti, në pikën më të afërt të aksesueshëm nga mjeti dhe nuk merr përsipër shkarkimin e produkteve.
  • Dorëzimi i produkteve nuk përfshin montimin ose vënien në punë të produkteve.
    
 9. MARRJA NË DORËZIM
  • Klienti merr përsipër të marrë në dorëzim produktet në emër të tij apo të personit në emër të të cilit është kryer porosia, në adresën e caktuar prej tij gjatë kryerjes së porosisë.
  • Gjatë dorëzimit, Klienti ose personi i autorizuar, duhet të provojë identitetin e tij, dhe konfirmimin e porosisë së dërguar i cili përmban numrin e porosisë, si dhe autorizimin në rast tërheqje nga një person i tretë.
  • Gjatë kontrollit të produkteve të dorëzuara, nëse Klienti vëren se ambalazhi ose paketimi i produkteve është i dëmtuar, produktet mungojnë ose janë të dëmtuara, Klienti duhet të përshkruajë të gjitha vërejtjet me shkrim në aktin e marrjes në dorëzim, dhe të marrë nënshkrimin e transportuesit, dhe do të ruajë një kopje të dokumentit. Këto vërejtje duhet të jenë të qarta (përcaktim i dëmtimeve) në mënyrë që të merren parasysh nga Carpet Diem për zëvendësimin e produktit.
  • KUJDES: Në rast dëmtimi të paketimit apo ambalazhit gjatë transportit, Klienti merr përsipër të refuzojë marrjen në dorëzim të produkteve të dëmtuara duke përcaktuar arsyen e refuzimit në aktin e marrjes në dorëzim.
  • Me nënshkrimin e aktit të marrjes në dorëzim pa asnjë vërejtje, dhe me pranimin e produkteve, Klienti pranon se produktet i janë dorëzuar në gjendje të mirë. Nga ky moment, Klienti nuk mund të kërkojë asnjë kthim apo zëvendësim të produkteve të dorëzuara.
  • Në rast të vërejtjeve në lidhje me dorëzimin e produkteve të dëmtuara ose jo në përputhje me cilësinë ose sasinë e porositur, Klienti merr përsipër të njoftojë Carpet Diem me shkrim, duke specifikuar numrin e porosisë, në adresën: Carpet Diem L. Emin Matraxhiu Rr. Kozma Naska Nr. 139, Elbasan, ose me e-mail: [email protected]
  • Carpet Diem do të ridërgojë porosinë e saktë brenda 7 (shtatë) ditëve nga marrja e njoftimit të mësipërm.
  • Në rast se produkti që ju keni porositur nuk është më i disponueshëm, Carpet Diem do ju rimbursojë vlerën e blerjes brenda 14 (katërmbëdhjetë) ditëve.
  • Në rast se Carpet Diem apo transportuesi i tij gjendet në pamundësi për të dorëzuar produktet për faj të Klientit, si për shembull mosrespektim i orarit të caktuar për dorëzimin e produkteve, moskomunikimi i kushteve të veçanta të aksesit, Klienti humbet të drejtën e rimbursimit të kostove të dërgimit. Kostot e kthimit të produktit do të zbriten gjithashtu nga rimbursimi i çmimit të produktit. Nëse Klienti dëshiron një dërgesë tjetër, ai detyrohet të paguajë përsëri paraprakisht kostot e dërgimit
  • Për dërgimin e produkteve me përmasa të mëdha nevojiten mjete transporti specifike.
  • Në rast se aksesi në vendbanimin e Klientit nuk përputhet me këto kushte, Klienti duhet të njoftojë Carpet Diem dhe t’i japë detajet e problemeve të aksesit në vendbanimin e tij në momentin e kryerjes së porosisë, në mënyrë që të gjendet zgjidhja më e përshtatshme për dorëzimin e produkteve.
 10. ANULIMI I POROSISЁ
  • Klienti ka të drejtë të anullojë porosinë e tij, në rast mospërmbushje nga Carpet Diem të afatit të dorëzimit të parashikuar në Pikën 8 më sipër, duke njoftuar me shkrim Shërbimin e Klientit të Carpet Diem në adresën: Carpet Diem, L. Emin Matraxhiu Rr. Kozma Naska Nr. 139 Elbasan, ose me e-mail: [email protected]
  • Kërkesa për anulim do të merret parasysh nga Carpet Diem vetëm nëse përgatitja, dërgimi apo dorëzimi i produkteve të porositura nuk ka ndodhur ndërmjet datës së dërgimit dhe marrjes së kërkesës.
  • Në rastet e mësipërme të anulimit, Klienti do të rimbursohet për pagesën e kryer brenda një afati prej 14 (katërmbëdhjetë) ditë nga marrja e kërkesës me shkrim nga Carpet Diem.
  • Carpet Diem ka të drejtë të anulojë porosinë e Klientit në rast se infrastruktura e vendbanimit të Klientit, ku do të kryhet dorëzimi i produkteve nuk lejon fizikisht aksesin e mjetit të transportit ose shkarkimin e produkteve. Në këtë rast, Carpet Diem do të procedojë me rimbursimin e çmimit të produktit, duke zbritur kostot e transportit në vajtje dhe kthim.
 11. HEQJA DORË NGA KONTRATA – KTHIM I PRODUKTEVE
  • Në zbatim të Nenit 37 te Ligjit 9902, datë 17.04.2008 “Për Mbrojtjen e Konsumatorëve”, Klienti ka të drejtë të heqë dorë nga kontrata pa penalizim dhe pa dhënë arsye, brenda nje afati prej 14 ditësh kalendarike nga data e dorëzimit të produkteve të porositura.
  • Produkti duhet të kthehet në adresën e përcaktuar nga Carpet Diem, me paketimin dhe ambalazhimin e tij, të mos jetë përdorur dhe tё shoqërohet me të gjithë aksesorët, udhëzimet e përdorimit, dokumentat që vërtetojnë blerjen në rrugë elektronike si dhe formularin e autorizimit të kthimit të plotësuar.
  • Produktet e kthyera të mangëta, të dëmtuara, të përdorura ose të ndotura nuk mund të pranohen nga Carpet Diem.  
  • Klientit do t’i rimbursohet çmimi i produktit. Kostot e kthimit të produktit të kthyer janë në ngarkim të Klientit. Rimbursimi do të kryhet përmes pagesës në llogarinë bankare të klientit.
  • Produktet promocionale dhe produktet me porosi (rrugica, moketë, etj.) nuk mund të kthehen nga Klienti në asnjë rast.  
 12.  MBROJTJA E PRIVATËSISË
  • Carpet Diem disponon mjetet informatike për përpunimin e të dhënave të Klientëve potenciale dhe të blerjeve në rrugë elektronike, dhe në këtë kuadër kryen grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave personale, në kuptimin e Ligjit 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.
  • Mbrojtja e privatësisë dhe të dhënave personale janë çështje të një rëndësie të veçantë dhe Carpet Diem është i përkushtuar të zbatojë rigorozisht të gjithë kuadrin ligjor në mbrojtje dhe respektim të tyre, veçanërisht Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” si dhe aktet nënligjore përkatëse.
  • Në lidhje me grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave personale, Carpet Diem ka zbatuar të gjitha formalitetet paraprake të detyrueshme pranë Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
  • Qëllimi kryesor i përpunimit të të dhënave personale është sigurimi i dorëzimit të rregullt të porosive të kryera nëpërmjet faqes së internetit të Carpet Diem, përmirësimi i cilësisë së shërbimit, komunikimi i informacioneve në lidhje me porositë e kryera dhe ofertat e Carpet Diem që mund t’i interesojnë Klientit dhe që mund t’i pergjigjen sa më mirë pritshmërive të tij. Carpet Diem merr pëlqimin paraprak të Klientit në lidhje me komunikimin e ofertave promocionale në numrin e telefonit personal të Klientit. Klienti ka tё drejtё nё çdo kohё dhe pa pagesë të refuzojë komunikimin e ofertave promocionale nga ana e Carpet Diem.
  • Të dhënat personale ruhen nga Carpet Diem për përdorimin e shërbimit dhe mund t’i komunikohen partnerëve tregtare të Carpet Diem, vetëm me miratimin paraprak të Klientit. Carpet Diem ruan të drejtën e transferimit të të dhënave vetëm te nënkontraktorët e tij, të cilët mund të ndodhen jashtë Shqipërisë, në përputhje me dispozitat e legjislacionit në fuqi për transferimin e të dhënave personale dhe hyn në marrëdhënie kontraktore me këta nënkontraktorë për sigurimin dhe marrjen e të gjitha masave të sigurisë për mbrojtjen e të dhënave personale dhe ruajtjen e konfidencialitetit të tyre
  • Carpet Diem do të ruajë të dhënat personale të Klientëve që vizitojnë dhe kryejnë transaksione në faqen e internetit të Carpet Diem për një periudhë dy vjeçare nga data e vizitës së fundit të Klientit në faqen e internetit të Carpet Diem, përveç në rast mosmarrëveshjesh ndërmjet Klientit dhe Carpet Diem në lidhje me transaksionet e kryera, rast në të cilin kjo periudhë ruajtje mund të zgjatet.
  • Tё dhënat personale mbrohen nёpёrmjet fjalёkalimit qё ju pёrdorni pёr kryerjen e blerjeve nё rrugё elektronike. Klienti merr përsipër që këtë fjalёkalim ta mbajë gjithmonё konfidencial.
  • Nëse Klienti mendon ose dyshon se llogaria e tij ёshtё nё rrezik, Carpet Diem duhet tё njoftohet menjёherё.
  • Në përputhje me kuadrin ligjor, Klienti ka të drejtën e aksesit, korrigjimit, fshirjes të të dhënave të tij personale ose kundërshtimit të përpunimit të tyre. Klienti mund të ushtrojë këto të drejta në çdo kohë duke iu drejtuar Carpet Diem me shkrim në adresën: Carpet Diem L. Emin Matraxhiu Rr. Kozma Naska Nr. 139 Elbasan ose me e-mail: [email protected]
 13.  KALIMI I PRONËSISË
  • Carpet Diem rezervon të drejtën e pronësisë mbi produktet e dorëzuara deri në kryerjen e pagesës së plotë të çmimit nga Klienti (transferim i fondeve në llogarinë bankare të Carpet Diem).  
 14. SHËRBIMI I KLIENTIT
  • Shërbimet pas-shitje do të ofrohen vetëm për ato produkte për të cilat ofrohet garanci, kur një gjë e tillë është e specifikuar në përshkrimin e produktit gjatë kryerjes së porosisë nga Klienti.
  • Nëse keni pyetje, ankesa ose vërejtje rreth këtyre Kushteve të Përgjithshme ose blerjes tuaj në rrugë elektronike në faqen e internetit të Carpet Diem, ju lutemi të na kontaktoni në adresën:
   Carpet Diem L. Emin Matraxhiu Rr. Kozma Naska Nr. 139 Elbasan. Tel.: 0692083094; E-mail: [email protected]  
 15. TË DREJTAT E PRONËSISË INTELEKTUALE
  • Kjo faqe interneti është faqja zyrtare e Carpet Diem. Të gjitha elementet e përdorura në këtë faqe, duke përfshirë elementë vizualë apo zanorë, përfshirë teknologjinë bazë, janë të mbrojtura nga e drejta e autorit, marka tregtare ose patenta. Ato janë në pronësinë ekskluzive të shoqërisë Carpet Diem.
  • Kjo faqe përdoret sipas kushteve të përgjithshme që përcaktohen shpehimisht këtu. Klienti ka të drejtë ta përdorë këtë faqe vetëm për përdorimin e tij personal dhe çdo kopjim, përdorim i paautorizuar i elementeve të përdorura në këtë faqe është i ndaluar.
  • Klienti ndalohet të përdorë lidhje hypertekst që dërgojnë në faqen e Carpet Diem, dhe të përdorë teknikën e framing apo deep linking.
 16.  LIGJI I ZBATUESHEM DHE JURIDIKSIONI
  • Këto Kushte të Përgjithshme rregullohen dhe interpretohen në përputhje me legjislacionin e Republikës së Shqipërisë.
  • Mosmarrëveshjet ndërmjet Carpet Diem dhe Klientit në lidhje me zbatimin e këtyre Kushteve të Përgjithshme, do të zgjidhjen nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.